Anunț concurs PAZNIC

COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” PETROŞANI

 Organizează în perioada 03-07.04.2017

Concurs pentruocuparea postului vacant de personal contractual paznic, durată nedeterminată, studii medii 8 clase/10 clase, vechime minimă în specialitatea

postului 2 ani

 CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Pentru ocuparea funcţiei de  PAZNIC trebuie îndeplinite următoarele condiții minimale:

 1. studii medii 8 clase/10 clase ;
 2. vechime în specialitatea postului de paznic de minim 2 ani;
 3. atestat de pază

TIPUL PROBELOR DE CONCURS

 • Probă scrisă
 • Probă practică
 • Interviu

ORGANIZAREA CONCURSULUI

Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” Petroşani , după următorul calendar:

 • Depunerea dosarelor de înscriere – 13– 24.03.2017
 • Afișarea rezultatelor selecției de dosare: 29.03.2017, ora 12
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele selecției dosarelor: 30.03.2017, între orele 9 – 12;
 • Afișarea rezultatelor la contestații: 30.03.2017, ora 15;
 • Proba scrisă – 03.04.2017, ora 9
 • Afișarea punctajelor obținute la proba scrisă  – 03.04.2017, ora 12
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probelor scrisă 04.04.2017, între orele 9 – 12;
 • Afișarea rezultatelor la contestații: 04.04.2017, ora 15;
 • Proba practică 05.04.2017, ora 9
 • Afișarea punctajelor obținute la proba practică – 06.04.2017, ora 12
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei practice – 06.04.2017, între orele 9–12;
 • Afișarea rezultatelor la contestații: 06.04.2017, ora 15;
 • Interviu – 07.04.2017, ora 9
 • Afișarea punctajelor obținute la interviu – 07.04.2017, ora 12;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului – 07.04.2017, între orele 12 – 15;
 • Afișarea rezultatelor la contestații și ale rezultatelor finale – 07.04.2017, ora 16.

 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi la interviu candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din maximul de 100 de puncte.

Se prezintă la interviu doar candidații care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practică şi interviu.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, respective interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare  de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor se face prin afişare la sediul Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” Petroşani.

DOSARUL DE CONCURS

 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 13–24.03.2017 (în intervalul orar 9 – 14)  la secretariatul Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” Petroşani, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 73 , persoana de contact Toth Adriana, telefon 0254. 541.574.

 Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copie certificate de naştere şi certificate de căsătorie dacă este cazul;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor / postului;
 6. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. Curriculum vitae;
 9. Recomandare de la ultimul loc de muncă.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarant admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete

 TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 TEMATICA

TEMA1: Sistemul de pază şi dispozitivul de pază

TEMA 2: Mijloace tehnice folosite în pază

TEMA 3: Postul şi agentul de pază

TEMA 4: Obligaţiile şi drepturile personalului de pază

TEMA 5: Atribuţiile şi răspunderile personalului de pază

TEMA 6: Documentele specifice necesare executării evidenţei serviciului de pază şi modul de utilizare a acestora

TEMA 7: Accesul în obiectiv, controlul persoanelor, bagajelor şi mijloacelor de transport

TEMA 8: Principalele reguli de comportament, reguli de protecţia muncii şi PSI

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 2. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 3. Legea 319/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la
  sănătate si securitate in munca;
 4. Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la apărare impotriva incendiilor;
 5. Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (Titlul IV, cap. III, IV și V, titlul VI, cap. III, sectiunea 1),
 6. Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările   ulterioare
  (drepturile şi obligaţiile salariaţilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului).
 7. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. (

Relații suplimentare se obțin la la secretariatul Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” Petroşani, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 73 , persoană de contact Toth Adriana, telefon 0254. 541.574.

 

Comentariile nu sunt permise.