Atributii

Extras din OMEN 5115/2014

Art. 49.

Consiliul profesoral are urmatoarele atributii:

(a) gestioneaza si asigura calitatea actului didactic;

(b) analizeaza si dezbate raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea de invatamant;

(c) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administratie care provin din randurile personalului didactic;

(d) dezbate, avizeaza si propune consiliului de administratie, spre aprobare, planul de dezvoltare institutionala a scolii;

(e) dezbate si aproba rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum si eventuale completari sau modificari ale acestora;

(f) aproba componenta nominala a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de invatamant;

(g) valideaza raportul privind situatia scolara semestriala si anuala prezentata de fiecare invatator/institutor/profesor de invatamant primar/diriginte, precum si situatia scolara dupa incheierea sesiunii de amanari, diferente si corigente;

(h) hotaraste asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicat elevilor care savarsesc abateri;

(i) propune acordarea recompenselor pentru elevi si pentru personalul salariat al unitatii de invatamant, conform reglementarilor in vigoare;

(j) valideaza notele la purtare mai mici decat 7, respectiv mai mici decat 8 – in cazul unitatilor de invatamant cu profil pedagogic, teologic si militar, precum si calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din invatamantul primar;

(k) propune consiliului de administratie curriculumul la decizia scolii;

(l) valideaza oferta de curriculum la decizia scolii pentru anul scolar in curs, aprobat de consiliul de administratie;

(m) avizeaza proiectul planului de scolarizare;

(n) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului didactic al unitatii de invatamant, in baza carora se stabileste calificativul anual;

(o) formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic si didactic auxiliar, care solicita acordarea gradatiei de merit sau a altor distinctii si premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activitatiii desfasurate de acesta;

(p) propune consiliului de administratie programele de formare continua si dezvoltare profesionala a cadrelor didactice;

(q) propune consiliului de administratie premierea si acordarea titlului de”Profesorul anului” cadrelor didactice cu rezultate deosebite in activitatea didactica, in unitatea de invatamant;

(r) dezbate si avizeaza regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant;

(s) dezbate, la solicitarea Ministerului Educatiei Nationale, a inspectoratelor scolare sau din proprie initiativa, proiecte de acte normative si/sau administrative cu caracter normativ, care reglementeaza activitatea instructiv-educativa, formuleaza propuneri de modificare sau de completare a acestora;

(t) dezbate probleme legate de continutul sau organizarea activitatiii instructiv-educative din unitatea de invatamant; propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului didactic;

(u) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, in conditiile legii;

(v) indeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie, rezultand din legislatia in vigoare si din contractele colective de munca aplicabile;

(w) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant, conform legii.

Comentariile sunt închise.